امکانات و تسهیلات سازمان
  • غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.
  • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميتهای انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی میگردد.
  • براساس بند10آيين نامه انضباطی،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست به سازمان اعلام گردد.
  • عضو محترم،اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود.
  • یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.
  • آیا می دانید که عدم ثبت به موقع ظرفیت اشتغال,یکی از شاخص ترین محکومیتهای تخلفات انتظامی می باشد.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
آخری بعدی