انرژی های نوین در صنعت ساختمان
راهنمای سیستم ارجاع نظارت
  • یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.
  • آیا می دانید که عدم ثبت به موقع ظرفیت اشتغال,یکی از شاخص ترین محکومیتهای تخلفات انتظامی می باشد.
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
آخری بعدی