آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:32174

بازدید کل:25628772

بازدید ماهانه:1159051

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

مصوبات از 22 آبان‎ لغایت 11 دی‎ 91


بنابر گزارش آقای مهندس عمادی دبیر هیأترییسه و هیأتمدیرهی سازمان، اهم مصوبات هیأتمدیرهی سازمان در جلسات سه ماه گذشته به تفکیک هر جلسه به شرح زیر بوده است:
 
 
جلسهی مورخ 22/08/1391
انتخابات هیأترییسه انجام شد و آقای مهندس پزشکی به عنوان رییس سازمان، آقای مهندس عسکری نایبرییس اول سازمان، آقای مهندس روانفر نایبرییس دوم و آقای مهندس عمادی به عنوان دبیر هیأترییسه به اتفاق آرا انتخاب شدند.
 
 
جلسهی مورخ 29/08/1391
آقای مهندس حسن صلواتی به عنوان خزانهدار با اکثریت آرا انتخاب شد.
عملکرد مالی 91-90 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرا تصویب شد.
 
 
جلسهی مورخ 06/09/1391
آقای مهندس فتاحی به اتفاق آرا به عنوان نمایندهی هیأتمدیره در کمیسیون معاملات سازمان انتخاب شد.
آقای مهندس تاکی به عنوان نمایندهی سازمان در کمیسیون مادهی5 شهر اصفهان و آقای دکتر اسداله کریمی به عنوان نمایندهی سازمان در کمیسیون مادهی5 شهرستانهای استان انتخاب شدند.
آقای کریمیان به عنوان نمایندهی سازمان در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی با اکثریت آرا انتخاب گردید.
 
 
جلسهی مورخ 13/09/1391
پیشنهاد هیأتمدیره مبنی بر معرفی 2 برابر بازرسان اصلی و علیالبدل به مجمع عمومی انجام پذیرفت.
آقایان مهندس پزشکی، مهندس بهبهانی، مهندس بناکار جهت هیأترییسهی گروه عمران معرفی شدند.
آقایان مهندس فتاحی و دکتر شیران جهت هیأترییسهی گروه ترافیک معرفی شدند.
آقایان مهندس حاجیاحمدی و مهندس ربیعزاده جهت هیأترییسهی گروه نقشهبرداری معرفی شدند.
خانم مهندس آیتی و آقای مهندس مخلص بنکدار جهت هیأترییسهی گروه تأسیسات مکانیک معرفی شدند.
آقایان دکتر امینی و مهندس صلواتی و مهندس صادقی جهت هیأترییسهی گروه تأسیسات برق معرفی شدند.
آقایان دکتر مسعود و دکتر کریمی جهت هیأترییسهی گروه شهرسازی معرفی شدند.
آقایان مهندس تاکی و مهندس روانفر جهت هیأترییسهی گروه معماری معرفی شدند.
موضوع عدم اعمال مادهی 59 درخصوص انتخابات گروه تخصصی رشتهی ترافیک به دلیل کمبود اعضا مورد بحث قرار گرفت و تصویب شد.
 
 
جلسهی مورخ 20/09/1391
مقرر گردید جهت انتخابات گروههای تخصصی کارت عضویت بدون محدودیت اعتبار ملاک عمل قرار گیرد.
آقای مهندس حسن صلواتی به عنوان رییس کمیسیون حقوقی با اخذ اکثریت آرا انتخاب شد.
آقای مهندس فتاحی به عنوان رییس کمیسیون فرهنگی ـ رفاهی با اخذ اکثریت آرا انتخاب شد.
آقای دکتر امینی به عنوان رییس کمیسیون آموزش و پژوهش با اخذ اکثریت آرا انتخاب شد.
آقای دکتر ثابت به عنوان رییس کمیسیون دفاتر نمایندگیها با اخذ اکثریت آرا انتخاب شد.
آقای مهندس تاکی به عنوان رییس کمیسیون برنامهریزی و نظارت امور دفاتر مهندسی با اخذ اکثریت آرا انتخاب شد.
آقای مهندس روانفر به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی با اخذ اکثریت آرا انتخاب شد.
آقای مهندس حاجیاحمدی به عنوان رییس کمیسیون ارتباطات و توسعهی امور مهندسی با اخذ اکثریت آرا انتخاب شد.
 
 
جلسهی مورخ 27/09/1391
درخصوص چکهای دریافتی سازمان از مالکان بابت حقالزحمهی نظارت و نیز نحوهی پرداخت حقالزحمهی نظارت بحث گردید و مقرر شد در اسرع وقت در دستور کار هیأتمدیره قرار گیرد.
جمع داراییها در ترازنامه تا تاریخ 31/06/91 بحث و بررسی و تصویب شد.
آقای مهندس بناکار و خانم مهندس آیتی جهت رابط شورای کانون کاردانها به اتفاق آرا انتخاب شدند.
روزنامهی نسل فردا برای درج آگهی های رسمی سازمان انتخاب و مقرر شد برای رأی گیری به مجمع عمومی ارائه شود.
 
 
جلسهی مورخ 04/10/1391
جوابیهی هیأتمدیره به گزارش بازرسان محترم توسط رییس محترم سازمان قرائت شد.
شرکت لوازمالتحریر آزاد طبق کمیسیون معاملات برندهی مناقصهی چاپ سالنامهی 1392 گردید که به اتفاق آرا تصویب شد.
 
 
جلسهی مورخ 11/10/1391
مقرر گردید کمیتهای در راستای بررسی نظرسنجیهای ارائه شده تشکیل و تحلیلهای لازم جهت تصمیمگیری ارائه شود.
 
مقرر گردید فرمهای نظرسنجی مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و اصلاحات لازم در سؤالات انجام پذیرد و نظرسنجی به صورت مداوم انجام پذیرد و نتایج در سایت سازمان قرار گیرد.