4 ارديبهشت 1397
1 2
  • ناظر ساختمان باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با (شرکت بیمه ) بعمل آورد.

  • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف ناظر بدون موافقت کتبی(شرکت بیمه) فاقد اعتبار است.

  • ناظر ساختمان موظف است وقوع هرگونه حادثه را حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع (شرکت بیمه) برساند.

  • آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (بند ۱۲-۷-۴-۲ و ۱۲-۵-۲)-واحد حقوقی سازمان
  • براساس بند10آيين نامه انظباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد.(واحد حقوقی سازمان)
  • تاییدیه فنی نقشه های سازه در سازمان،مجوزی قانونی برای اجرای مازادبر متراژ پروانه نبوده ودرصورت عدم اصلاح پروانه،مسئولیت اجرای مغایرباپروانه به عهده مهندس ناظرخواهد بود.(واحد حقوقی سازمان)
آرشیو اخبار

باید ها و نباید های حرفه ای
بازتاب های خبری سازمان
خلاصه آمار سایت

افراد آنلاین:Label

بازدید امروز:16723

بازدید کل:35250226

بازدید ماهانه:118647

مجله دانش نما مکاتبات الکترونیکی (گیشه) سامانه غیر حضوری اعضا تمدیدید عضویت غیرحضوری پذیرش عضویت جدید

جلسه ي مورخ 01/08/1391

بسمهتعالي

 

اهم مصوبات هيأتمديره سازمان در جلسهي مورخ 01/08/1391

 

جلسهي هفتگي هيأتمديرهي سازمان در ساعت 17:30 روز دوشنبه مورخ 01/08/1391 در محل اتاق جلسات سازمان تشکيل گرديد. در اين جلسه به ترتيب:

1- آياتي چند از کلاماله مجيد تلاوت و ترجمه شد.

2- در بخش بحث آزاد، دو  نفر از اعضاي هيأتمديره (آقايان مهندس بهبهاني و مهندس بکائي) مطالبي را به اطلاع جلسه رساندند.

3- آقاي مهندس مصطفي بهبهاني، رييس سازمان در بخش گزارش اهم اخبار سازمان در يک ماه گذشته به مواردي همچون شرکت در جلسات شوراي فني استان، مديريت بحران و نشست مقدماتي دومين همايش انرژي و ساختمان، اعزام يک تيم کارشناسي قوي از سازمان استان به مناطق زلزلهزدهي آذربايجانشرقي جهت بررسيهاي لازم و... اشاره نمود.

4- آقاي دکتر صنيعزاده، دبير هيأترييسه گزارش اهم مصوبات هيأترييسه در مورخههاي 4، 6، 13، 20، 25 و 27 را به اطلاع جلسه رساند.

5- در ادامه، هيأتمديره وارد موارد دستورجلسه گرديد و پس از بحث و تبادلنظر مفصل، در هر مورد تصميمات نهايي زير اتخاذ شد:

1-5- با کليات پرداخت مبلغ 500,732,387,1 ريال قدرالسهم سازمان جهت خريد ساختمان شوراي مرکزي در تهران موافقت گرديد و مقرر شد اين مبلغ در بودجهي سال آتي سازمان (در فصل کمکها) ديده شود.

2-5- با توجه به عدم ضرورت ادامهي کنترلهاي مضاعف، مقرر گرديد از اين پس فقط ده درصد (خالص) حقالزحمهي خدمات مربوط به تهيهي نقشههاي تفکيکي آپارتمانها بابت قدرالسهم هزينههاي سازمان کسر و مابقي به مهندسان نقشهبردار پرداخت شود.

3-5- با توجه به درخواست نمايندهي محترم مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شوراي اسلامي، مقرر شد عجالتاً مقدمات تشکيل شعبهي نمايندگي سازمان در مرکز بخش بادرود (زير نظر دفتر نمايندگي نطنز) فراهم گرديده، چنانچه تعداد اعضاي دفتر به ده نفر برسد، شعبه تبديل به دفتر نمايندگي مستقل بشود.

4-5- برنامهي جلسات هيأتمديره تا پايان آبانماه به تصويب رسيد.

5-5- با توجه به درخواست هيأت تصفيه شرکت سروش چاپ مبني بر بازپرداخت وام معوقه اين شرکت از بانک پارسان توسط سازمان در مقابل انتقال سهام قطعه زمين اين شرکت در شهر جديد بهارستان، پرداخت تمامي قدرالسهم بدهي مربوط به نماينده سازمان در هيأتمديرهي شرکت سروشچاپ و اعضاي سهامدار سازمان در اين شرکت و همچنين پرداخت 50 درصد بدهي ساير سهامداران مشروط بر اينکه  (1) ضمانتهاي مالي معتبر (چک يا سفته) در مقابل آن دريافت شود و (2) 50درصد ديگر بدهي به صورت همزمان توسط ساير بدهکاران پرداخت شود، مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد چنانچه ظرف مدت يکسال پيگيريها براي رفع مشکل زمين به نتيجه نرسيد، طلب سازمان از ساير بدهکاران وصول شود.

6-5- ساعات کار سازمان از ساعت 7  الي 15 روزهاي شنبه تا چهارشنبه تعيين گرديد.